صفحات

ورود شما هم میهنان ارجمند را به کلیسای کاتولیک گرامی میداریم

کلیسای St.Johannes در آلمان

کلیسای St.Johannes در آلمان

شاگردان عیسی مسیح (حواریون)شمعون(ملقب به پطرس) -اندریاس

(برادرپطرس)- یعقوب (پسر زبدی)  

یوحنا (برادر یعقوب) - برتولما - توما

فیلیپ -  متی - یعقوب (پسرحلفی) 

تدی - شمعون -  یهودا اسخریوطی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر